Czarna Droga

Zakład Utrzymania Dróg Sp. z o. o.
Kim jesteśmy?

Zastosowanie preparatu

Zimowe utrzymanie dróg

CZARNA DROGA jest pierwszym polskim patentem w pełni zaspakajającym wszystkie dotychczasowe bolączki w kwestii zimowego utrzymania dróg.

Nasze preparaty, które są produkowane na bazie chlorku magnezu:

 • odspajają od podłoża i likwidują lód i śnieg do – 25 st C
 • nie są szkodliwe dla roślin i zwierząt
 • przyśpieszają wzrost roślin, odżywiają glebę
 • nie powodują zjawiska nekrozy drzew oraz alkalizacji podłoża
 • nie niszczą dróg asfaltowych, kostki brukowej oraz konstrukcji betonowych i murów
 • nie pozostawiają białych plam na obuwiu oraz odzieży
 • są idealne do zimowego utrzymaniu dróg
 • znakomicie nadają się do odmrażania chodników, placów i dachów budynków
 • pozwalają obniżyć koszty remontów nawierzchni dróg i dachów
 • zapobiegają powstawaniu błota pośniegowego
 • są bezpieczne dla pojazdów powodując minimalną korozję chemiczną

Zabezpieczenie transportu w warunkach zimowych

CZARNA DROGA jest pierwszym polskim patentem w pełni zaspakajającym problemy transportu drogowego jak i kolejowego w warunkach zimowych

 • Mieszanka wzbogaconej soli magnezowej obniża skutecznie temperaturę krzepliwości wody.
 • Preparat dobrze współpracuje z instalacjami natryskowymi projektowanymi dla cieczy o zbliżonej lepkości do wody.
 • Silna postać higroskopowego roztworu nie działa na powierzchni rozpuszczanej masy śniegu lub lodu ale wnika w masę, koncentrując się u jej podstawy i wydajnie odspaja zamarzniętą masę od podłoża.
 • W trakcie przenikania odspaja od siebie i rozdziela drobiny materiałów sypkich rozpuszczając zbrylające je cząsteczki zamarzniętej wody.
 • Mieszanka jest łatwo wypłukiwana przez wodę i stężenie może być łatwo niwelowane poprzez rozpuszczanie.
 • Odpad z ewentualnego płukania kruszywa nie jest szkodliwy dla środowiska i ulega 100% biodegradacji.
 • W transporcie zalecane jest spryskanie boków i dna pojemnika/kontenera, wagonu by zapobiec przywieraniu przewożonych materiałów do ścianek od pierwszych chwil po załadunku w niskich temperaturach.
 • Aplikacja z góry na załadowany materiał zapobiega zbrylaniu się materiału szczególnie przy powierzchni zapewniając szybszy rozładunek.

Nie zawiera
soli

Nie niszczy nawierzchni
asfaltowych i betonowych

Zapobiega zbrylaniu
materiałów sypkich

Nie przyspiesza
korozji

Nieszkodliwy
dla obuwia

Przyjazny
dla zwierząt i roślin

Oferta

 • jednostek samorządowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • właścicieli parkingów, hal i marketów
 • zarządców nieruchomości i stacji paliw
 • zarządców lotnisk
 • składów budowlanych i opałowych
 • składów ogrodniczych
 • odbiorców indywidualnych
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie trakcji szynowej
 • zapobiegania zbrylaniu się w niskich temperaturach węgla i innych materiałów sypkich


Dowiedz się więcej!

Kontakt

Prawne rekomendacje MgCl

Ustawa o ochronie przyrody

Dziennik ustaw 2009 nr 151 poz 1220
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
strona 67 i 68

Art. 80.

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczno-przyrodnicze zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego, sposoby ich ochrony oraz dobór gatunków drzew i krzewów, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.

Art. 82.

1. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechaniczne-go lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

1a. Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

 1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
 2. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
 3. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 2, a także warunki ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.


Biorąc pod uwagę szczególnie zapis ww ustawy rozporządzenie bierze pod uwagę środki chemiczne o mniejszej agresywności i zaleca ich stosowanie tabeli (w zawartej w rozporządzeniu) ich przy zapobieganiu śliskości, lodowicy i gołoledzi poniżej 15st C.

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 27 października 2005r.
w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach

§ 2.
Na drogach publicznych oraz ulicach i placach używa się następujących rodzajów środków:
1) niechemiczne:
a) piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm,
b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;

2) chemiczne w postaci stałej:
a) chlorek sodu (NaCl),
b) chlorek magnezu (MgCl2),
c) chlorek wapnia (CaCl2);

3) chemiczne w postaci zwilżonej:
a) chlorek sodu (NaCl),
b) chlorek magnezu (MgCl2),
c) chlorek wapnia (CaCl2);

4) mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.

Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 22 lipca 2002 r.
ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego

(25) W celu zmniejszania zagrożeń dla człowieka i środowiska naturalnego, chemikalia, które są niebezpieczne, powinny zostać zastąpione przez chemikalia bezpieczniejsze lub bezpieczniejsze alternatywne technologie nie wymagające stosowania chemikaliów.

- postawienie sobie za cel osiągnięcia w okresie jednego pokolenia (2020), aby chemikalia były produkowane i stosowane jedynie w sposób, który nie prowadzi do znacznego negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne, uznając że obecne braki w wiedzy dotyczącej właściwości, stosowania, pozbywania się i porzucania chemikaliów muszą zostać uzupełnione;
- chemikalia, które są groźne powinny być zastąpione przez bezpieczniejsze chemikalia lub bezpieczniejsze alternatywne technologie nie wymagające stosowania chemikaliów, w celu zmniejszenia ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego;

Rekomendacje i zalecenia GDDKiA z 2012r

Załącznik nr 7
do siwz DOS-IV.271.30.2012

ZASADY I TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC
ODŚNIEŻANIE ORAZ ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH I ULICACH

4.8. Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach
Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami. W przypadku zastosowania innych środków do usuwania śliskości na obiektach inżynierskich (np. z uwagi na konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziaływaniem chlorku sodu), należy przerwać posypywanie ciągu drogowego środkiem chemicznym w odległości około 500 m przed i za obiektem, a od tego miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym wyłącznie do usuwania śliskości na obiekcie.

Co więcej, tabela używania środków zapobiegawczych nie przewiduje mieszanin NaCl z MgCl lub CaCl jak ma to miejsce ww rozporządzeniu:

Do pobrania

Kontakt

Biuro sprzedaży:


Biuro:
ul. Fabryczna 13 B
31-553 Kraków

Marcin Siwek
+ 48 783 131 214
marcin.s@zimoweutrzymaniedrog.eu

Rafał Engelman
+48 662 283 343
rafal.e@zimoweutrzymaniedrog.eu

Magazyn:


ul. Fabryczna 13 B
31-553 Kraków